Гражданско сдружение "Хармония"

Данни за организацията
Пълно наименование: 
Гражданско сдружение "Хармония"
Информация за връзка
Лице за контакт: 
Дончо Иванов
Длъжност в организацията: 
Председател на УС
Населено мясно: 
гр.Крумовград
Адрес: 
пл. България № 3
Телефон: 
03641/26 67
Факс: 
03641/26 67
Електронна поща: 
mig2008z@abv.bg
Уебсайт: 
www.migidea.org
Положителна практика: 
Мултифункционални
Статут: 
Сдружение
Година на учредяване: 
2006 година
В каква полза е регистрирана организацията: 
Частна полза
Сфера на дейност
Основна сфера на дейност: 
Граждански права
Местно развитие
Друга
Профил на членовете
В какви области са специалисти активните членове на организацията: 
Икономисти
Други
Членство в други организации
Член ли сте на национални или международни организации: 
Да
Брой на членовете на организацията: 
до 10
Брой реализирани проекти: 
2
Разпределение на проектите по географски признак
Брой проекти на местно (областно, общинско) равнище: 
2
Разпределение на проектите по направления
Бизнес: 
2
Взаимодействие с местни СГО
С колко СГО и тяхната дейност на територията на област Кърджали сте запознати: 
до 5
с колко от тях сте работили като партньори: 
3
Колко от проектите са реализирани/или се реализират през периода 2005-2008 година: 
1
Брой проекти по програми
ФАР: 
0
Оперативна програма "Регионално развитие": 
0
Оперативна програма "Конкурентноспособност": 
0
Оперативна програма "Околна среда": 
0
Оперативна програма "Транспорт": 
0
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси": 
1
Оперативна програма "Административен капацитет": 
2
Оперативна програма "Техническа помощ": 
0
Основни затруднения
Взаимодействие на местно равнище /община, област/: 
10
Взаимодействие на национално равнище /министерства, ведомства, отдели/: 
8
Достъп до информация: 
7
Човешки ресурси /обезпечаване на дейностите със специалисти/: 
3
Работа с медиите, лобиране: 
6
Сформиране на екипи от партньори: 
6
Юридическа помощ: 
1
Икономическа дейност: 
6
Обучение, организационно укрепване: 
6
Други: 
6
Желаете ли посочените от Вас контактни данни да се публикуват на сайта?: 
Да