Асоциация за регионално и европейско сътрудничество ( АРЕС )

Данни за организацията
Пълно наименование: 
Асоциация за регионално и европейско сътрудничество
Абревиатура: 
АРЕС
Информация за връзка
Лице за контакт: 
Христо Чирпанлиев
Длъжност в организацията: 
Председател
Населено мясно: 
гр.Кърджали
Адрес: 
ул."Кап. Петко Войвода " № 76
Телефон: 
036162811
Електронна поща: 
iconi@abv.bg
Статут: 
Сдружение
Година на учредяване: 
2000 година
В каква полза е регистрирана организацията: 
Обществена полза
Сфера на дейност
Основна сфера на дейност: 
Друга
Профил на членовете
В какви области са специалисти активните членове на организацията: 
Педагози
Психолози
Икономисти
Инженери
Компютърни специалисти
Юристи
Членство в други организации
Член ли сте на национални или международни организации: 
Не
Брой на членовете на организацията: 
до 10
Брой реализирани проекти: 
7
Разпределение на проектите по географски признак
Брой проекти на местно (областно, общинско) равнище: 
7
Разпределение на проектите по направления
Социални дейности: 
2
Местни политики: 
2
Други: 
3
Взаимодействие с местни СГО
С колко СГО и тяхната дейност на територията на област Кърджали сте запознати: 
до 15
с колко от тях сте работили като партньори: 
9
Колко от проектите са реализирани/или се реализират през периода 2005-2008 година: 
1
Брой проекти по програми
ФАР: 
1
Оперативна програма "Регионално развитие": 
9
Оперативна програма "Конкурентноспособност": 
0
Оперативна програма "Околна среда": 
0
Оперативна програма "Транспорт": 
0
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси": 
0
Оперативна програма "Административен капацитет": 
0
Оперативна програма "Техническа помощ": 
0
Основни затруднения
Взаимодействие на местно равнище /община, област/: 
1
Взаимодействие на национално равнище /министерства, ведомства, отдели/: 
1
Достъп до информация: 
1
Човешки ресурси /обезпечаване на дейностите със специалисти/: 
1
Работа с медиите, лобиране: 
1
Сформиране на екипи от партньори: 
1
Юридическа помощ: 
1
Икономическа дейност: 
1
Обучение, организационно укрепване: 
2
Желаете ли посочените от Вас контактни данни да се публикуват на сайта?: 
Да