Асоциация за развитие долината на Арда

Данни за организацията
Пълно наименование: 
Асоциация за развитие долината на Арда
Абревиатура: 
СНЦ АРДА
Информация за връзка
Лице за контакт: 
Ива Узунова
Длъжност в организацията: 
Координатор
Населено мясно: 
Кърджали
Адрес: 
бул. “България” № 41, стая 505
Телефон: 
036167379
Факс: 
036167379
Електронна поща: 
arda@mail.bg
Уебсайт: 
http://arda-river.com
Положителна практика: 
Сдружението обединява общини по цялото поречие на река Арда на територията на България и Гърция.
Статут: 
Сдружение
Година на учредяване: 
2006 година
В каква полза е регистрирана организацията: 
Обществена полза
Сфера на дейност
Основна сфера на дейност: 
Местно развитие
Друга
Друга основна дейност: 
Опазване на околната среда и регионално развитие
Профил на членовете
В какви области са специалисти активните членове на организацията: 
Икономисти
Инженери
Еколози
Други - Доктори
Членство в други организации
Член ли сте на национални или международни организации: 
Не
Брой на членовете на организацията: 
над 20
Брой реализирани проекти: 
3
Взаимодействие с местни СГО
С колко СГО и тяхната дейност на територията на област Кърджали сте запознати: 
с повечето
с колко от тях сте работили като партньори: 
0
Колко от проектите са реализирани/или се реализират през периода 2005-2008 година: 
2-5
Брой проекти по програми
ФАР: 
3
Оперативна програма "Регионално развитие": 
0
Оперативна програма "Конкурентноспособност": 
0
Оперативна програма "Околна среда": 
0
Оперативна програма "Транспорт": 
0
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси": 
0
Оперативна програма "Административен капацитет": 
0
Оперативна програма "Техническа помощ": 
0
Основни затруднения
Взаимодействие на местно равнище /община, област/: 
2
Взаимодействие на национално равнище /министерства, ведомства, отдели/: 
10
Достъп до информация: 
9
Човешки ресурси /обезпечаване на дейностите със специалисти/: 
8
Работа с медиите, лобиране: 
5
Сформиране на екипи от партньори: 
4
Юридическа помощ: 
7
Икономическа дейност: 
6
Обучение, организационно укрепване: 
4
Желаете ли посочените от Вас контактни данни да се публикуват на сайта?: 
Да