Сдружение инициатива за развитие Кърджали решава ( "СИР-Кърджали решава")

Данни за организацията
Пълно наименование: 
Сдружение инициатива за развитие Кърджали решава
Абревиатура: 
"СИР-Кърджали решава"
Информация за връзка
Лице за контакт: 
Росица Георгиева
Длъжност в организацията: 
Председател на УС
Населено мясно: 
гр.Кърджали
Адрес: 
бул."България" №82, бл.28, вх."В", ап.18
Телефон: 
0887001950
Електронна поща: 
aid_kd@abv.bg
Уебсайт: 
aid_kd.hit.bg
Положителна практика: 
Отличителна черта на нашата организация са хората, които членуват в нея.
Статут: 
Сдружение
Година на учредяване: 
2002 година
В каква полза е регистрирана организацията: 
Обществена полза
Сфера на дейност
Основна сфера на дейност: 
Социални дейности
Местно развитие
Профил на членовете
В какви области са специалисти активните членове на организацията: 
Педагози
Психолози
Социални работници
Инженери
Компютърни специалисти
Медицински работници
Членство в други организации
Член ли сте на национални или международни организации: 
Да
Брой на членовете на организацията: 
до 10
Брой реализирани проекти: 
3
Разпределение на проектите по географски признак
Брой проекти на местно (областно, общинско) равнище: 
3
Разпределение на проектите по направления
Социални дейности: 
3
Взаимодействие с местни СГО
С колко СГО и тяхната дейност на територията на област Кърджали сте запознати: 
до 15
с колко от тях сте работили като партньори: 
0
Колко от проектите са реализирани/или се реализират през периода 2005-2008 година: 
2-5
Брой проекти по програми
ФАР: 
0
Оперативна програма "Регионално развитие": 
0
Оперативна програма "Конкурентноспособност": 
0
Оперативна програма "Околна среда": 
0
Оперативна програма "Транспорт": 
0
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси": 
0
Оперативна програма "Административен капацитет": 
1
Оперативна програма "Техническа помощ": 
0
Основни затруднения
Взаимодействие на местно равнище /община, област/: 
2
Взаимодействие на национално равнище /министерства, ведомства, отдели/: 
6
Достъп до информация: 
3
Човешки ресурси /обезпечаване на дейностите със специалисти/: 
7
Работа с медиите, лобиране: 
7
Сформиране на екипи от партньори: 
10
Юридическа помощ: 
9
Икономическа дейност: 
5
Обучение, организационно укрепване: 
4
Желаете ли посочените от Вас контактни данни да се публикуват на сайта?: 
Да