Читалище "Прогрес"

Данни за организацията
Пълно наименование: 
Читалище " Прогрес "
Информация за връзка
Лице за контакт: 
Фериде Коркут Рамадан
Длъжност в организацията: 
Читалищен секретар - библиотекар
Населено мясно: 
с.Калоянци
Адрес: 
Община Кърджали
Телефон: 
03626286
Електронна поща: 
не е посочен
Положителна практика: 
Кръжоци, театрални представления
Статут: 
Сдружение
Година на учредяване: 
1956 година
В каква полза е регистрирана организацията: 
Обществена полза
Сфера на дейност
Основна сфера на дейност: 
Социални дейности
Профил на членовете
В какви области са специалисти активните членове на организацията: 
Педагози
Други
Членство в други организации
Член ли сте на национални или международни организации: 
Не
Брой на членовете на организацията: 
над 20
Брой реализирани проекти: 
2
Взаимодействие с местни СГО
С колко СГО и тяхната дейност на територията на област Кърджали сте запознати: 
с повечето
с колко от тях сте работили като партньори: 
0
Колко от проектите са реализирани/или се реализират през периода 2005-2008 година: 
нито един
Брой проекти по програми
ФАР: 
0
Оперативна програма "Регионално развитие": 
0
Оперативна програма "Конкурентноспособност": 
0
Оперативна програма "Околна среда": 
0
Оперативна програма "Транспорт": 
0
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси": 
0
Оперативна програма "Административен капацитет": 
0
Оперативна програма "Техническа помощ": 
0
Основни затруднения
Взаимодействие на местно равнище /община, област/: 
2
Взаимодействие на национално равнище /министерства, ведомства, отдели/: 
3
Достъп до информация: 
8
Човешки ресурси /обезпечаване на дейностите със специалисти/: 
3
Работа с медиите, лобиране: 
9
Сформиране на екипи от партньори: 
4
Юридическа помощ: 
10
Икономическа дейност: 
6
Обучение, организационно укрепване: 
7
Желаете ли посочените от Вас контактни данни да се публикуват на сайта?: 
Да