За нас

our team

 

Сдружение инициатива за развитие – Кърджали решава” е учредено на 04.12.2002 година и вписано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с Решение 1283 от 29.12.2002 година от Кърджалийския окръжен съд, като сдружение с обществено полезна дейност. Учредено е от 19 учредителя – представители на различни институции, организации и хора с различни професии. Нашето сдружение възникна в резултат на инициативата “Планиране на обществени дейности”, осъществена в област Кърджали от Института за устойчиви общности по Програма демократична мрежа, финансирана от Американската агенция за международно развитие.

Основна цел на нашата организация е да инициира и подпомага взаимодействието между граждани, организации и институции за съвместна работа по планиране и осъществяване на проекти, насочени към задоволяване на конкретни нужди на населението свързани с икономическото развитие, демократичното укрепване, образованието, социалната сигурност и опазването на околната среда.

Досегашен опит (проекти и друга дейност):

Членовете на сдружението участваха в осъществяването на инициативата “Планиране на обществени дейности” 2001-2002 година, по която се разработиха и реализираха 4 конкретни проекта:

-“Клуб – Мело Кино Мания”. ЦЕЛ: Да създаде възможност за алтернативни развлекателни занимания на младите хора в свободното им време;

-“Компютърната грамотност – достъпна за всички”. ЦЕЛ: Да се повиши интереса на целевата група към учебния труд, което ще доведе до получаване на по-пълноценно и по-конкурентно образование чрез създаване на равностойна образователна среда в сравнение с децата, имащи възможност да работят с компютър в училище, у дома или в клуба;

-“За един по-достоен начин на живот”. ЦЕЛ: Цялостно обгрижване за удължаване на живота в по-добро качество, чрез създаване на Медико-социален център за координиране и осигуряване на дейности за медико-социален патронаж;

-“Здравна информация за родители на деца от 0 до 14 годишна възраст”. ЦЕЛ: Създаване на център за медико-информационни услуги за родители на деца от 0 до 14 години живеещи в община Кърджали.

 

През лятото на 2005 г. и лятото на 2006 г. осъществихме проект “Професионално обучение по фотография: летен семинар в Обединен детски комплекс Кърджали. ЦЕЛ: Да се организира летен семинар за младежи, които се интересуват от фотография като хоби или като бъдеща професионална кариера.

 

През 2006 година Сдружението осъществи два проекта по програма “Междуетническа инициатива”:

- “Училището е моят шанс в живота”. ЦЕЛ: Да се мотивират 50 ученика, невладеещи български език и в риск да отпаднат от училище, редовно да посещават училище.

Проектът бе насочен към мотивацията за учене и социализацията на 50 деца, представители на етническо малцинство на възраст от 12 до 16 години.

- “Да успеем заедно”. ЦЕЛ: Създаването на условия за социализация на 22 малолетни деца с противообществени прояви.

Дейностите по проекта помогнаха за интеграцията и социализацията на 22 деца на възраст от 12 до 16 години, представители на етнически малцинства.

 

В края на 2006 г. Сдружението учства в благотворителна инициатива съвместно с Областния управител на област Кърджали - “Да направим чудо с коледна картичка”. Бяха събрани средства в размер на 6 000 лева за подпомагане лечението на две деца от град Кърджали.

 

През 2007 година спечелихме техническа помощ по Програма за европейско териториално сътрудничество (INTRREG IV A) България – Гърция за програмен период 2007-2013 на стойност 35 000 евро за подготовка на наш идеен проект “Трансгранична икономическа информационна система – предпоставка за успешни бизнес партньорства”.

 

В края на 2007 година отново бяхме партньори на инициативата “Да направим чудо с коледна картичка”. Бяха събрани средства в размер на 13 200 лева за подпомагане лечението на единадесет деца от шест общини от област Кърджали.

 

През юни 2008 година спечелихме още една техническа помощ по проект BG 2005/017-454.04.01.02-01 „Техническа помощ за подготовка на бъдещи проекти за Програмата за европейско териториално сътрудничество между България и Гърция в периода 2007-2013" на Министерството на регионалното развитие и благоустройство на стойност 25 000 евро за подготовка на наш идеен проект “Инвестиции в човешки капитал – предпоставка за развитие”. Очакваните резултати от тази техническата помощ са: Анализ на нуждата от квалификация на работниците в малките и средни предприятия от трансграничния регион; Данни за налични учебни програми, задоволяващи нуждите им; Проучване за приложимост: разходи – ползи.

 

През юли 2008 година наш проект бе одобрен за финансиране по Оперативната програма “Административен капацитет” (ОПАК) по процедура “Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество”

Проектът е със заглавие "МРЕЖА – Мотивация, Ресурси, Ефективност, Желание и Алтернатива" и ще се изпълнява в рамките на област Кърджали с времетраене една година и е на стойност 258 238 лева.

По проекта се предвижда създаване на база данни на НПО, регистрирани на територията на област Кърджали; изграждане на уеб портал на НПО с информация за дейността, инициативите и проектите им, включващ също така библиотека с полезни стратегически национални и регионални документи и форуми; съвместни обучения с представители на НПО, Община Кърджали и държавната власт за реализиране и мониторинг на местни политики в социалната сфера; изработване на средносрочна Концепция за развитие на социална политика в община Кърджали; Провеждане на конференция на тема „Капацитет и отговорности на НПО за развитие и изпълнение на социални политики".

 

В края на 2008 година, за трета поредна година, стартирахме благотворителна кампания „Да направим чудо с коледна картичка” съвместно с областният управител инж. Ангел Коджаманов и партньорите: Движение “ Ръка за помощ”, Читалище “Обединение”, РИО на МОН, ОДК – Кърджали, Детски и младежки парламент, “Дарик радио” – Кърджали, Общинско радио “Кърджали”, Кейбъл Тел – Кърджали, Драматично-куклен театър „Димитър Димов”. Бяха събрани средства в размер на 23 655 лева за подпомагане лечението на единадесет деца болни от диабет.

 

Имаме достатъчно натрупан практически опит в логистиката и провеждането на семинари, работни срещи, фокус групи, фасилитиране на работни срещи, провеждането на анкети, планирането, подготовката и провеждането на обществен форум, за което бяхме и обучавани в 5 семинара.

 

Лице за контакти: Росица Милчева Георгиева – председател на УС, тел. 0887001950,

E-mail:aid_kd@abv.bg

www:http://www.aid-kd.hit.bg