Основни дейности

Работни срещи на партньорите по проекта за осъществяване на мониторинг на изпълнението на проекта;
Провеждане на анкетно проучване сред СГО, регистрирани на територията на област Кърджали;
Създаване на специализиран софтуер за работа с база данни на СГО, регистрирани в област Кърджали;
Въвеждане в експлоатация на специализиран сървър;
Създаване на информационен портал на СГО от област Кърджали, базиран на сървъра;
Провеждане на специализирани модулни обучения на представителите на целевата група;
Разработване на средносрочна Концепция за развитие на партньорство между СГО, работещи в социалната сфера на територията на област Кърджали;
Организиране и провеждане на конференция на тема „Капацитет и отговорности на СГО за работа в социалната сфера”;
Популяризиране на целите и резултатите на проекта.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Създадена база данни на СГО, регистрирани на територията на област Кърджали (контактна информация, сфери на дейност, капацитет, реализирани проекти);
Изграден уеб портал на СГО, регистрирани на територията на област Кърджали с информация за дейността, инициативите и проектите им, включващ също така библиотека с полезни стратегически национални и регионални документи и форуми;
Обучени 40 представители на СГО от област Кърджали за осъществяване на мониторинг на местни политики в социалната сфера;
Изработена и приета средносрочна Концепция за развитие на партньорство между СГО, работещи в социалната сфера на територията на област Кърджали;
Повишен обществен рейтинг на СГО в област Кърджали и промяна нагласата на общността чрез провеждане на информационна кампания, включваща: отпечатване и разпространение на 1000 броя брошури, 1000 броя CD, 3 радиопредавания и 5 публикации в местната преса;

Изграден механизъм за взаимодействие между целевите групи за работа в мрежа.