„МРЕЖА – МОТИВАЦИЯ, РЕСУРСИ, ЕФЕКТИВНОСТ, ЖЕЛАНИЕ, АЛТЕРНАТИВА"

„МРЕЖА – МОТИВАЦИЯ, РЕСУРСИ, ЕФЕКТИВНОСТ, ЖЕЛАНИЕ, АЛТЕРНАТИВА"

На 27 август 2008 г. бе подписан договорът между „Сдружение инициатива за развитие – Кърджали решава” и Управляващия орган на ОПАК, с което се даде старт на проекта МРЕЖА.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Ще бъде с продължителност 12 месеца и е на стойност 258 238 лева.

Основните цели на проект „МРЕЖА” са:

Обща цел:

Създаване на предпоставки за изграждане и развитие на ефективни партньорства между СГО и държавната и местната власт в област Кърджали за реализиране на ефективни местни политики в различни сфери.

Специфични цели:

Създаване на предпоставки и изграждане на механизъм за партньорство между СГО, местна и държавна власт в област Кърджали за работа в мрежа;

Повишаване капацитета и рейтинга на СГО в област Кърджали; Подобряване на уменията на представители на СГО за мониторинг на местни политики в социалната сфера.

Целева група:

Пряка целева група на проекта са: 40 представители на СГО от област Кърджали, работещи в социалната сфера; Непряка целева група: Представителите на 150 СГО, регистрирани на територията на област Кърджали и работещи в различни сфери на обществения живот; Институциите на местната и държавната власт в област Кърджали.

Основни дейности:

Работни срещи на партньорите по проекта за осъществяване на мониторинг на изпълнението на проекта; Провеждане на анкетно проучване сред СГО, регистрирани на територията на област Кърджали; Създаване на специализиран софтуер за работа с база данни на СГО, регистрирани в област Кърджали; Въвеждане в експлоатация на специализиран сървър; Създаване на информационен портал на СГО от област Кърджали, базиран на сървъра; Провеждане на специализирани модулни обучения на представителите на целевата група; Разработване на средносрочна Концепция за развитие на партньорство между СГО, работещи в социалната сфера на територията на област Кърджали; Организиране и провеждане на конференция на тема „Капацитет и отговорности на СГО за работа в социалната сфера”; Популяризиране на целите и резултатите на проекта.

Очаквани резултати:

Създадена база данни на СГО, регистрирани на територията на област Кърджали (контактна информация, сфери на дейност, капацитет, реализирани проекти); Изграден уеб портал на СГО, регистрирани на територията на област Кърджали с информация за дейността, инициативите и проектите им, включващ също така библиотека с полезни стратегически национални и регионални документи и форуми;

Обучени 40 представители на СГО от област Кърджали за осъществяване на мониторинг на местни политики в социалната сфера; Изработена и приета средносрочна Концепция за развитие на партньорство между СГО, работещи в социалната сфера на територията на област Кърджали; Повишен обществен рейтинг на СГО в област Кърджали и промяна нагласата на общността чрез провеждане на информационна кампания, включваща: отпечатване и разпространение на 1000 броя брошури, 1000 броя CD, 3 радиопредавания и 5 публикации в местната преса; Изграден механизъм за взаимодействие между целевите групи за работа в мрежа.

Проектът има за цел да допринесе за създаване на предпоставки и изграждане на механизъм за партньорство между СГО, местна и държавна власт в област Кърджали за работа в мрежа; да повиши капацитета и рейтинга на СГО в област Кърджали; да подобри уменията на представители на СГО от област Кърджали за мониторинг на местни политики в социалната сфера.

Анализът на състоянието на СГО сектора в област Кърджали показва, че има необходимост от създаване на единна база данни за СГО, съдържаща информация за капацитета им, сферите на дейности, реализираните проекти и възможностите за партньорства. Голяма част от СГО не разполагат с достатъчно ресурси за търсене на партньори и информация, свързана с възможности за финансиране, добри практики и нормативни стратегически документи. Затова по пректа е предвидено създаване на специализиран софтуер за работа с база данни на СГО, регистрирани в област Кърджали и информационен портал на СГО от областта.

Сред идентифицираните потребности на СГО в община Кърджали е и необходимостта от знания и умения в областта на стратегическото планиране, изграждането на коалиции и партньорства и провеждането на застъпнически кампании. Затова в проекта са предвидени 3 обучения в тези области с по 40 представители на СГО от област Кърджали, които работят в социалната сфера и имат изграден човешки ресурс. Целта е да направят стратегическо планиране за развитието на техните организации, а след това да преминат на по-горно стъпало, като изготвят Концепция за развитие на партньорство между СГО, работещи в социалната сфера на територията на област Кърджали. По време на модулните обучения ще се извършва действителна работа по осъществяване на практическите задачи. Съвместното обучение на всички заинтересовани страни и сформирането на съвместен екип за разработване на средносрочната Концепция ще предостави възможност на СГО да станат партньори.